Speerpunten van een ambitieus beleid

JeugdSeniorenArmoedeDiversiteitInformerenKinderopvangMobiliteitSportCultuurToerismeruimtelijke ordeningNatuurLandbouwHorecaPublieke ruimteIndustrieel beleidBelastingen

Beersel beter voor iedereen. Samen wonen, leven, werken, schoolgaan, sporten, opgroeien en oud worden in een aantrekkelijke gemeente vereist een duidelijke langetermijnvisie én vastberaden inspanningen. Onze mooie groene gemeente heeft heel veel troeven, maar staat voor grote uitdagingen: een samenleving in groeiende diversiteit, een grote druk op open ruimte, stijgende armoede, toenemende mobiliteit, onvoldoende kinderopvang, verouderde infrastructuur, …

Trouw aan onze basisprincipes. Samen bouwen we daarom aan onze gemeente vanuit positieve menselijke waarden met eerbied en respect voor elke inwoner, voor de natuur en ons milieu, en voor de toekomstige generaties. WijZijnBeersel wil elk besluit onderwerpen aan een inclusiviteitstoets en een duurzaamheidstoets.

De middelen zijn beperkt. Beleid voeren is uitdagingen erkennen, visie ontwikkelen, prioriteiten vastleggen en opportuniteiten benutten. We zullen moeilijke keuzes moeten maken en willen geen zaken beloven die we niet kunnen waarmaken.

SAMEN LEVEN

 • Beter luisteren, beter informeren. Wij komen naar jouw wijk om te luisteren naar jouw vragen en opmerkingen en voorzien wijkbudgetten. Zo maken wij jou wegwijs in de gemeente en krijgen jullie inspraak, van bloembak tot zitbank, gemeenteplein tot parking, van planning tot de uitvoering.  Via een digitale nieuwsbrief informeren wij al onze burgers over het reilen en zeilen in onze gemeente.

 • Beersel duldt geen armoede. Beersel is een rijke gemeente met helaas ook (verborgen) armoede. We herkennen dit probleem. Om die armoede beter te detecteren en te bestrijden bundelen we de krachten van het OCMW en alle gemeentediensten. We betrekken inwoners, bedrijven, scholen, jeugdbewegingen, verenigingen en kind & gezin in een gecoördineerd beleid.  Enkel samen maken we ons sterk tegen armoede!

 • Verbondenheid in diversiteit. Wij kiezen voor een warme inclusieve samenleving. We hebben oog voor de spanningen die diversiteit met zich meebrengt. Het thuisgevoel maken we zélf, door respectvol te zijn, contact te houden met de buren en zorg te dragen voor onze wijk. We omarmen de verschillende culturen en vragen iedereen deel te nemen aan onze samenleving. Wij ondersteunen anderstaligen om stapsgewijs Nederlands te leren. We hebben bijzondere aandacht voor digitale inclusie.

GOED LEVEN

Wij geven meer initiatief aan onze jongeren, onze senioren, onze verenigingen, onze wijken en onze ondernemers om het aanbod aan culturele activiteiten en evenementen te actualiseren en te verruimen.

 • Ieder kind heeft recht op een plaats in kinderopvang of school. Wij zorgen voor meer én kwalitatieve kinderopvang, gespreid over de verschillende deelgemeentes, liefst geïntegreerd in onze scholen. Wij willen in elke deelgemeente een voldoende ruim aanbod aan schoolplaatsen in kwalitatieve schoolgebouwen. We onderzoeken de mogelijkheid om bijkomende schoolinfrastructuur te realiseren in het centrum van Beersel.
 • De jeugd, onze toekomst. De gemeente-monitor is duidelijk. De vorige meerderheid heeft de jeugd in de steek gelaten. De jongeren tonen zich uiterst ontevreden over de jeugdvoorzieningen én de uitgaansmogelijkheden. We hervormen de jeugdraad en zoeken naar nieuwe vormen om de jeugd te bereiken. We luisteren naar hun vernieuwende ideeën, opmerkingen, visies en dromen om het jeugdbeleid vorm te geven. Wij zien de meertaligheid van onze jongeren als een troef en proberen ook anderstaligen te betrekken in onze activiteiten. We investeren in infrastructuur voor onze jeugd om uit te gaan, creatief te zijn of te sporten. We ontwikkelen hedendaagse kanalen voor en door de jeugd om lokaal te communiceren.
 • Senioren, onze wijsheid. Onze senioren vormen de grootste bevolkingsgroep in onze gemeente. Wij waarderen en ondersteunen hun actieve rol in onze samenleving: mantelzorg, vrijwilligerswerk, opvang van kleinkinderen, verenigingsleven,… Wij onderzoeken de noden van, ook fitte, thuiswonende senioren in het dagelijks leven. Iedereen wil zo lang mogelijk in zijn eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Afgelegen en te groot wonen kan een impact hebben op welzijn en eenzaamheid. Om er voor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen faciliteren wij nieuwe woonvormen voor ouderen (zorgwonen, kangoeroewonen, co-housing, …) en ondersteunen wij hulp aan huis.
 • Sportief Beersel. Wij verlagen de prijzen en optimaliseren het gebruik en de bezetting van onze sprtinfrastructuur.
 • Cultuur en toerisme. Wij bouwen Beersel verder uit als toeristisch-recreatieve trekpleister met onze geuzebrouwerijen, onze gastronomie en onze prachtige landschappen om te wandelen en te fietsen. Het kasteel van Beersel is ons uithangbord waar ook kinderen welkom zijn en waar een speeltuin niet mag ontbreken. Wij voorzien in staanplaatsen voor campers en stimuleren toeristische logies.

AANGENAAM LEVEN

 • Mobiel Beersel. Onze dorpen zijn bereikbaar met de wagen, maar sluipverkeer weren we kordaat met slimme camera’s en we drijven de snelheids- en verkeerscontroles verder op. Het onderhoud van bestaande wegen wordt opgeschroefd en we gaan in gesprek met onze wijkbewoners om hun straten veiliger, gezelliger en indien nodig autoluwer te maken. We zetten in op de nabijheid van deelauto’s, we voorzien in voldoende laadpalen en we elektrificeren het gemeentelijk wagenpark.

  Wij onderhandelen met De Lijn en de NMBS om het gebruik van openbaar vervoer aantrekkelijker te maken, om alle haltes uit te rusten met overdekte wachtplaatsen én om voldoende kwaliteitsvolle fietsstallingen aan te bieden. Voor ons zijn de (afgeschafte) bushaltes in het centrum van Lot en aan gemeentehuis van Alsemberg strijdpunten en mag tramlijn 51 doorgetrokken worden tot aan het kerkhof van Vorst. We voeren de financiële tussenkomst voor de Buzzy pazz weer in van 12 tot 21 jaar.

  Wij willen iedereen doen stappen of fietsen, van 6 tot 99 jaar, recreatief, maar ook voor alle korte verplaatsingen. Daarom maken wij de mogelijkheden om ons te voet of met de fiets te verplaatsen in onze gemeente veiliger en aantrekkelijker en we forceren een inhaalbeweging voor comfortabele, vrij liggende fietspaden tussen alle deelgemeenten.
 • Wonen en ruimte. Wij verwijzen de verouderde bouwvoorschriften naar de prullenmand om plaats te maken voor een hedendaags ruimtelijk beleid op maat van onze gemeente. Wij vermijden dat nieuwe open ruimte wordt aangesneden, we verdichten en versterken de kernen en de goed ontsloten wijken. Zo benutten we de bestaande bebouwde ruimte beter. We zetten in op betaalbaar wonen, nieuwe woonvormen en de verduurzaming van de bestaande woningen. In Lot zetten we in op een evenwichtigere sociale mix en verbinden we de dorpskern en de wijk over de vaart met een wandelbrug over het kanaal. Wij luisteren naar de buurtbewoners om een duurzame en geïntegreerde ruimtelijke visie te ontwikkelen voor de kerk van Lot en de schoolomgevingen in Beersel (oude gemeenteschool) en Huizingen (Groen Blaffetuurke).  We onderzoeken de mogelijkheid om een beter bereikbaar administratief centrum te ontwikkelen, mogelijk nabij de gemeenveldsite (oude Springveer) en De Meent. In overleg met Sint-Genesius-Rode maken we plannen op mensenmaat voor de oude Vastiau Godeau- en Delhaize-site en het aanpalende kruispunt.

  De bestaande groene ruimte beschermen we beter en breiden we door middel van ambitieuze landinrichtingsprojecten verder uit. Wij vergroenen onze bedrijfsterreinen. Slingerende groene corridors zijn goed voor mens en dier.
 • Publieke ruimte. We zetten in op de herinrichting van onze dorpskernen met aandacht voor groen én ontmoetingsplekken (markten, spelinfrastructuur,…). Het onderhoud of de vernieuwing van onze straten, pleinen, voetpaden en fietsinfrastructuur wordt ingebed in een resultaatgericht en gestructureerd beleid in plaats van de huidige ad-hoc aanpak. En we steken de glascontainers onder de grond.
 • Lokale horeca. De lokale horeca en handel zorgen voor een bruisende dorpsgemeenschap, maar die sector staat onder druk. We brengen de noden en knelpunten per dorpskern in beeld en zoeken samen met onze handelaars naar oplossingen.
 • Ruimte voor economie op maat van de gemeente. Veel van de industriële activiteiten in Beersel zijn gericht op logistiek, waarbij het zwaar verkeer onze wegen stuk rijdt. Wij voeren een actiever beleid om onze industrie te differentiëren met meer focus op lokale economie en toekomstgerichte sectoren met een grotere return voor werknemers én gemeente. We ondersteunen initiatieven rond sociale en circulaire economie.

VERANTWOORD INVESTEREN

 • Subsidies. Wij trekken een subsidieambtenaar aan met als opdracht om in alle beleidsdomeinen Vlaamse, federale of Europese subsidies binnen te halen.
Spreid het nieuws ...