Wij zijn de inwoners van Beersel

Samen willen we bouwen aan onze gemeente vanuit positieve menselijke waarden. Vanuit eerbied en respect voor elke inwoner, voor de natuur en ons milieu, en voor de toekomstige generaties.

Wij verzetten ons tegen elke vorm van politiek die de verzuring van onze maatschappij in de hand werkt. Wij strijden tegen het toenemende populisme dat bevolkingsgroepen en andersdenkenden tegen elkaar opzet, dat een vijandbeeld nodig heeft om te gedijen, dat stigmatiseert, en politiek bouwt gebaseerd op angst en uitsluiting. Dat gif dat langzaamaan ons land en onze dorpen binnensluipt willen we samen een halt toeroepen. 

Wij beseffen dat dit verzet begint bij elk van ons, in onze straat, in onze wijk, in onze gemeente. Wij willen een politiek die oplossingen zoekt en een beleid voert voor haar inwoners.  Een politiek die luistert naar haar burgers en openstaat voor burgerinitiatieven en samenwerking. Waar inhoud primeert op postjes. En niet omgekeerd.

We zien hoe ook Beerselaars getroffen worden door kinderarmoede, eenzaamheid en depressie, door ziekte en tegenspoed. En we willen dit heel concreet aanpakken. Met samenlevingsvormen waarin jong en oud zich terugvinden en die alle generaties ondersteunen. Met een armoedeplan dat vertrekt vanuit een luisterend oor en niet vanuit bureaucratische regeltjes en beperkingen. Met dorpskernen en wijken die we samen met de bewoners gezellig maken. Met veel natuur in een gezonde omgeving waar zwerfvuil dumpen niet getolereerd wordt. Met de verdere uitbouw van acties tegen energiearmoede.

Wij ontmoeten elkaar via het rijke aanbod aan cultuur, sport en sociale activiteiten in onze gemeente en willen dat verder ondersteunen. We hebben aandacht voor de jongeren, alleenstaanden en kansarmen en zetten ons voor hen in zodat zij het niet langer moeilijk hebben om hier een betaalbare woning te vinden.

Wij staan voor meer respect en ruimte voor de trage en kwetsbare weggebruikers.  Door de uitbouw van een netwerk van veilige fietspaden verbinden we onze dorpen en scholen. De vervuiling en het fileleed in onze dorpskernen zijn ons een doorn in het oog.

Wij zien hoe onze natuur en biodiversiteit zienderogen achteruitgaan, hoe de aarde opwarmt, en fijn stof ons de adem afneemt. Wij beseffen dat onze natuurlijke hulpbronnen eindig zijn. Wij blijven daarom verder bouwen aan een gemeente zonder pesticiden en plastic, maar met steeds meer groene energie en eerlijke handel. Wij ondersteunen onze lokale landbouw en geven de voorkeur aan gezonde, verse producten uit eigen streek.

Wij kijken met een open blik naar de wereld. Want wij beseffen dat wereldwijd miljoenen mensen gedwongen op de vlucht zijn voor geweld, hongersnood en extreme armoede. Daarom blijven we, net als voorheen, de meest kwetsbaren verwelkomen in onze gemeenschap en onze scholen. Omdat ook zij recht hebben op bescherming en op onderwijs voor hun kinderen.

We verwerpen het discours van àlle partijen die racisme en onverdraagzaamheid gebruiken om stemmen te ronselen. Wij waarderen de verrijking van onze maatschappij door het contact met andere culturen en geloofsovertuigingen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat al wat wij vandaag samen doen en beslissen in Beersel een impact heeft op de levenskwaliteit van onze kinderen en de komende generaties. En we hebben een stil vermoeden dat  jij ook wil mee denken en werken aan onze gemeente Beersel.

Spreid het nieuws ...