Wij zijn inwoners van Beersel

Samen willen we bouwen aan onze gemeente vanuit positieve menselijke waarden. Vanuit eerbied en respect voor elke inwoner, voor de natuur en ons milieu, en voor de toekomstige generaties.

Wij verzetten ons tegen elke vorm van politiek die de verzuring van onze maatschappij in de hand werkt. Wij strijden tegen het toenemende populisme dat bevolkingsgroepen en andersdenkenden tegen elkaar opzet, dat een vijandbeeld nodig heeft om te gedijen, dat stigmatiseert, en politiek bouwt gebaseerd op angst en uitsluiting. Dat gif dat langzaamaan ons land en onze dorpen binnensluipt willen we samen een halt toeroepen. 

Wij beseffen dat dit verzet begint bij elk van ons, in onze straat, in onze wijk, in onze gemeente. Wij willen een politiek die oplossingen zoekt en een beleid voert voor haar inwoners.  Een politiek die luistert naar zijn burgers en openstaat voor burgerinitiatieven en samenwerking. Waar inhoud primeert op postjes. En niet omgekeerd.

Lees meer …

Durf meedoen!We are citizens of Beersel

Together, we want to build our community on the basis of positive human values, with respect for every one of our inhabitants,  for nature and our environment, and for future generations

Nous sommes des habitants de Beersel

Nous sommes des habitants de Beersel. Ensemble, nous voulons développer notre commune sur base de valeurs humaines positives. Le respect de chacun, pour la nature et l’environnement et pour les générations futures est le fondement de nos actions.

Wir sind die einwohner von Beersel

Aus ehfurcht und respekt vor jedem einwohner und seiner positiven menschlichen werte vor der natur und unserer umwelt wollen wir zusammen für zukünftige Generationen an unserer Gemeinde arbeiten.

Somos los habitantes de Beersel

Juntos queremos construir nuestra municipalidad, basándonos en valores humanos positivos. Con estima y respeto por cada uno, por la naturaleza, nuestro medio ambiente, y para las generaciones futuras.

Spreid het nieuws ...