Wijkbudgetten

We voorzien in een participatief budget, zodat een buurt of wijk zelf actief aan de slag kan gaan en eigen projecten kan realiseren: rond vergroening, verkeersveiligheid, inrichten van de openbare ruimte … We bieden waar nodig logistieke hulp en expertise, zonder de ruimte  voor eigen inbreng in te perken.  Hiermee gaan we een stap verder op de ingeslagen weg van inspraak, betrokkenheid en dialoog.

Concreet lanceren we een projectoproep, waarbij Beerselaars prioritaire uitdagingen en ideeën voor hun eigen wijk definiëren en voorstellen. De krijtlijnen van het wijkbudget worden vastgelegd in een reglement waarbij ‘samen aan de gemeente bouwen’  het uitgangspunt is.

Volgende principes staan voorop: 

  • het project moet een meerwaarde creëren voor een significante groep van Beerselaars (wijk, buurt, deelgemeente) en aanzetten tot participatie
  • het project wordt gedragen door een groep mensen die het peterschap opneemt en instaat voor het beheer
  • het project is liefst gericht op meerdere doelgroepen: minderjarigen, verenigingen …
  • een geografische spreiding over de verschillende deelgemeenten
  • een jaarlijks totaalbudget met een maximale gemeentelijke toelage per  project
  • het project kadert binnen prioritaire beleidsthema’s
Spreid het nieuws ...