Hoe groter en hoe vervuil­ender, hoe meer bedrijfs­belasting

Groen Beersel dient een amendement in om de oubollige belasting op drijfkracht af te schaffen en te vervangen door een  bedrijfsbelasting met oppervlakte en graad van hinder als eenvoudige en objectieve grondslagen.

Het nieuwe gemeentebestuur heeft een belasting op de economische bedrijvigheid ingevoerd die gebaseerd is op de ingenomen oppervlakte van het bedrijf. Wie meer plaats inneemt moet betalen, een principe waarmee ook Groen akkoord gaat. Daarnaast worden onze bedrijven nog steeds belast op basis van de drijfkracht, een verouderde belasting die de vorige eeuw werd ingevoerd om de handenarbeid te beschermen.

Omdat Groen Beersel het billijk vindt om bedrijven proportioneel te belasten voor de milieuhinder die ze veroorzaken, heeft Groen Beersel een amendement ingevoerd om deze oubollige belasting op drijfkracht af te schaffen en vanaf aanslagjaar 2021 te vervangen door een  bedrijfsbelasting met oppervlakte en graad van hinder als éénvoudige en objectieve grondslagen. De milieuhinder die een bedrijf veroorzaakt kan éénvoudig en objectief verrekend worden door een coëfficiënt of toeslag te hanteren in functie van de milieuklasse waartoe het bedrijf volgens de Vlarem-wetgeving behoort op 1 januari van het aanslagjaar. Die nieuwe coëfficiënt of toeslag kan de (complexe) belastingen op motoren, tanks-en vergaarbakken en brandstofdistributieapparaten die opgenomen zijn in het huidig reglement vervangen.

De bedrijfsbelasting koppelen aan Vlarem II zal dus leiden tot een meer evenwichtige en relevante verdeling van de belastingdruk voor onze ondernemingen volgens het principe van de vervuiler betaalt.  De indelingslijst van Vlarem brengt inderdaad alle vormen van milieuverontreiniging in rekening: water- en grondverontreiniging, luchtverontreiniging, lichtverontreiniging, geluidshinder, asbest, PCB’s, broeikasgassen … Maar Vlarem II houdt ook rekening met de veiligheidsrisico’s verbonden aan hinderlijke inrichtingen.

Bij die nieuwe regeling wint iedereen.  Onze inwoners varen er wel bij, omdat deze nieuwe regelgeving al onze bedrijven fiscaal zal stimuleren om minder hinder te veroorzaken. Maar deze nieuwe regelgeving zal ook gepaard gaan met een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging bij de bedrijven én de gemeente. De berekeningen van de oubollige aanslagvoeten op basis van motoren, tanks- en vergaarbakken of brandstof-distributieapparaten zijn immers complex, omslachtig en moeilijk controleerbaar en ze leiden tot veel administratieve overlast bij de gemeente én de economische entiteiten.

Spreid het nieuws ...