De pot verwijt de ketel dat die zwart ziet

Klaas Slootmans vroeg op de Gemeenteraad van mei 24 om een deontologische commissie samen te brengen om zich uit te spreken over de integriteit van schepen Jos Savenberg voor zijn uitspraken tijdens een interview op Ring TV in het kader van het openbaar onderzoek over het Provinciaal Ruimtelijk uitvoeringsplan – kernafbakeningen Zennevallei. 

Klaas stelt daarbij dat Jos burgers ontmoedigde bezwaar in te dienen terwijl Klaas met halve waarheden, onvolledige informatie én misleidend beeldmateriaal mensen op het verkeerde spoor zette én net aandrong om massaal bezwaar in te dienen. WijzijnBeersel stelt dat de pot de ketel verwijt dat die zwart ziet. 

Op 12 maart 2024 , enkele dagen voordat het openbaar onderzoek over het ‘Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan  Kernafbakeningen Zennevallei’ werd afgerond, interviewde Ring Tv Klaas Slootmans, gemeenteraadslid voor Vlaams Belang in de oppositie over het plan. 

Vlaams Belang vreest bevolkingstoename in Beersel, gemeente reageert scherp: “Onzin” | Ring (ringtv.be)

Het plan dat opgemaakt werd door de provincie in samenwerking met de gemeentes Beersel, Sint – Pieters-leeuw en de stad Halle legt afbakeningslijnen vast voor de dorpskernen en bepaalt het ruimtelijk rendement of meer concreet het maximaal aantal toegelaten bouwlagen.  Voor Beersel werd bepaald dat in de dorpskernen maximaal in 3 bouwlagen gebouwd mag worden indien dit ruimtelijk aanvaardbaar is. Daarbij wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen bouw- en woonlagen. Nu is het aantal bouwlagen ook al beperkt tot 3 lagen, maar in dat geval mag er op het gelijkvloers niet gewoond worden. 3 bouwlagen kan dus enkel als het gelijkvloers een winkel is of een andere functie dan wonen. Buiten de dorpskernen mochten maximaal 2 bouwlagen en dat blijft zo. 

Ontdek het plan! (ruimtevoorvlaamsbrabant.be)

Klaas Slootmans beweert in zijn interview met Ring-TV ten onrechte dat de goedkeuring van het nieuwe plan in Beersel een bevolkingstsunami teweeg zal brengen en pleitte ervoor om massaal bezwaarschriften in te dienen. Hij beweert zelf dat het plan toelaat dat er straks 3.000 extra Beerseaars bijkomen in de kernen en dat we dus afstevenen op een ‘verbrusseling’. Op facebook postte Klaas zelf een foto waarin hij aangeeft dat de meerderheid een ongebreidelde verstedelijking toelaat. 

De pot verwijt de ketel dat die zwart ziet. Klaas Slootmans (Vlaams Belang) belazert zijn publiek voortdurend met bij de haren getrokken cijfers, halfslachtige informatie en misleidende beelden in pers en sociale media waarbij hij de indruk geeft dat het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan geen grenzen stelt en wolkenkrabbers toelaat. Om vervolgens een deontologische commissie te eisen voor andere mandatarissen omdat hij meent dat deze mensen misleid?

Jos Savenberg (Schepen Ruimtelijke ordening, Blauw Beersel) stelde in het bewuste interview op Ring tv dat het niet zo’n vaart zal lopen. Hij schat dat er op een termijn van +/- 30 jaar +/- 200 nieuwe entiteiten kunnen gerealiseerd worden in de kernen en dat dit in Beersel zal resulteren in een  groei van 2% van de bevolking tegenover een verwachtte bevolkingsgroei van 17% in Vlaanderen. Jos stelde tijdens het desbetreffende interview bovendien nogal ongelukkig dat het indienen van een bezwaarschrift weinig zin heeft waarmee hij natuurlijk het democratisch recht van elke burger ondermijnde. 

Hierop werd door Klaas Slootmans op 27 maart 2024 een klacht ingediend bij Agentschap Binnenlands Bestuur. Slootmans stelt dat Schepen Savenberg met deze communicatie  burgers wilde ontmoedigen om bezwaarschiften in te dienen. Het antwoord van het agentschap werd geagendeerd op de GR in mei 2024. De brief stelt dat het algemeen bestuurlijk toezicht niet bevoegd is om zich uit te spreken over deze kwestie. De klacht betreft immers de integriteit van het handelen van een mandataris wat een deontologische kwestie is, waarvan de beoordeling op lokaal niveau dient te gebeuren. Klaas pleitte tijdens de gemeenteraad van mei 2024 dan ook voor een deontologische commissie om de kwestie Jos Savenberg te bespreken.

WijzijnBeersel kon dit niet laten gebeuren en fractieleider Eva Fonteyn kwam als volgt tussen

WijzijnBeersel is er zeker van dat alle Beerselaars over alle partijgrenzen heen graag in een groene gemeente willen wonen. Maar als we nu geen doordachte ruimtelijke initiatieven nemen om de niet te ontkomen bevolkingsgroei in goede banen te leiden, dan wordt Beersel straks een ruimtelijk rommeltje én onbetaalbaar voor wie zich geen 4 gevel en 2 auto’s kan veroorloven. Holle slogans roepen dat ‘Beersel vol is’ zal niet volstaan om ook onze jeugd e de kans te geven om in hun Beersel te blijven wonen.

Lieve mensen. Lees de plannen, informeer je, wees kritisch! De provincie Vlaams-Brabant, de stad Halle en de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw werken samen aan een vernieuwd ruimtelijk beleid voor de stads- en dorpskernen in de zuidelijke Zennevallei. Als eerste stap heeft de provincie Vlaams-Brabant een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opgesteld om de afbakeningslijnen voor de kernen van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel uit te tekenen. Daarnaast worden enkel bijkomende aanvullende richtlijnen opgenomen inzake het aspect van het ‘ruimtelijk rendement’ binnen de afweging van de ‘goede ruimtelijke ordening’ bij vergunningaanvragen. Het plan omvat ook enkele verduidelijkingen en aanvullingen van het bestaande vergunningskader van het gewestplan (binnen woongebied), voornamelijk inzake het aantal bouwlagen en dit in functie van een gedifferentieerde kernversterking.

Op 15 september 2022 werd de startnota goedgekeurd door de deputatie en op 5 oktober 2023 werd het voorontwerp van het intergemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplan ‘Kernafbakeningen Zennevallei’ goedgekeurd. Het ontwerp PRUP onderscheidt volgende gebieden:

 • stedelijke kernen;
 • kernen van het buitengebied;
 • centrumgebied;
 • woongebieden buiten de afgebakende kernen;
 • projectzones;

Alle (dorps)kernen van de gemeente Beersel werden geklasseerd als kernen van het buitengebied. En in elke kern is nog is een beperkt centrumgebied afgebakend. Er werden daarnaast ook 5 projectzones afgebakend waarvoor of een RUP moet opgemaakt worden  (2 van de 5 projectzones) voor dit kan ontwikkeld worden of een globale inrichtingsstudie ( 3 van de 5 projectzones). Al het overige grondgebied valt in het woongebied buiten de afgebakende kernen

Concreet betekent dit dat: 

 • Voor aanvragen binnen de afgebakende kernen kan bij de beoordeling rekening worden gehouden met de bijdrage aan de verhoging van het ruimtelijk rendement (3 bouwlagen) in zoverre de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid en visueel-vormelijke elementen zich kunnen inpassen in de onmiddellijke omgeving.
 • Voor aanvragen binnen de afgebakende centrumgebieden moet bij de beoordeling op gelijkwaardige wijze rekening worden gehouden met de bijdrage aan de verhoging van het ruimtelijk rendement én de specifieke visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten van het centrumgebied. In voorkomende gevallen kan de verhoging van het ruimtelijk rendement primeren op de inpassing in de woondichtheid en bouwtypologie van de omgeving bij de beoordeling van vergunningsaanvragen in zoverre de specifieke visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten van het centrumgebied niet worden aangetast. Omgekeerd kunnen in voorkomende gevallen de specifieke visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten van het centrumgebied primeren op de verhoging van het ruimtelijk rendement
 • Voor aanvragen buiten de afgebakende kernen kan bij de beoordeling van vergunningsaanvragen geen rekening gehouden worden met de bijdrage aan de verhoging van het ruimtelijk rendement. De bebouwingsdichtheid moet in overeenstemming zijn met het karakter van de omgeving. Buiten de afgebakende kernen is de inplanting van meergezinswoningen gecreëerd door (ver)nieuwbouw en/of opdeling van bestaande gebouwen niet toegestaan. Ook verdere opdeling van bestaande meergezinswoningen is niet toegestaan. Verder is de bebouwing van percelen in tweede orde en/of creatie van bijkomende bouwpercelen in tweede orde niet toegestaan, met uitzondering van bestaande bouwpercelen (in het geval van nog geldende goedgekeurde verkavelingen) en reeds bebouwde percelen. Opdeling en verkavelen van bouwpercelen in tweede orde is niet toegestaan. Het is enkel toegelaten gronden te verkavelen, op voorwaarde dat de verkaveling geen noodzakelijke wegeniswerken omvat en de gronden dus reeds gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste weg. Alle gronden binnen de verkaveling dienen dus gelegen te zijn aan een voldoende uitgeruste weg, die op het ogenblik van de verkavelingsaanvraag reeds bestaat. De decretale uitzondering op de vereiste van het bestaan van de weg op basis van artikel 4.3.5 § 3 VCRO is hier niet langer van toepassing.

Concreet wordt de bouwverordening van de Randfederatie Halle van 27 januari 1975 opgeheven binnen de perimeter van dit ruimtelijk uitvoeringsplan en vervangen door onderstaande bepalingen inzake bouwlagen en vervangen door: 

 • maximaal 3 bouwlagen (exclusief de dakverdieping) in de afgebakende ‘centrumgebieden’
 • maximaal 2 (exclusief de dakvedieping) in de afgebakende dorpskernen

Voor de gemeente Beersel werden volgende projectzones aangeduid in het ontwerp PRUP:

 • Huizingen projectzone ‘Binnengebied Alsembergsesteenweg-Oudstrijdersstraat’ (woonuitbreidingsgebied). Een samenhangende inrichtingsstudie is nodig als deze zone wordt aangesneden voor woonontwikkeling. Minimaal 50% van het terrein moet voorzien worden als collectieve buitenruimte. 
 • Lot – projectzone ‘Binnengebied J. Huysmanslaan’ (woongebied). Een samenhangende inrichtingsstudie is nodig om de zone aan te snijden. 
 • Alsemberg – projectzone ‘Vastiau-Godeau & Delhaize’. De zone bevindt zich in een RUP (Beersel / Sint Genesius Rode).  Een samenhangende inrichtingsstudie is nodig om de zone aan te snijden. 
 • Huizingen projectzone ‘Sollenbeemd’ (ambachtelijke bedrijven en kmo’s). Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan vooraleer het gebied ontwikkeld kan worden voor wonen.
 • Lot – projectzone ‘Wolfshagen – Vaartkant’ ambachtelijke bedrijven en kmo’s). Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan vooraleer het gebied ontwikkeld kan worden voor wonen.

Bewaarschrift van WijZijnBeersel op dit PRUP

Indien we de open groene ruimte willen behouden enerzijds en de betaalbaarheid van wonen in deze streek in toom willen houden is het voor de hand liggend dat gecontroleerd gedensifieerd moet worden op de plekken die vandaag reeds bebouwd en  goed ontsloten zijn. In de eerste plaats in de kernen en de gebieden nabij de stations. 

We stellen vast dat het maximaal aantal woonlagen in Halle zakt van 4 naar 3 woonlagen. Terwijl dit een goed ontsloten stadscentrum is. 

Voor Beersel lag het maximaal aantal woonlagen op 2,  maar dit kon alsnog leiden tot meer bouwlagen als bijvoorbeeld een andere functie dan wonen gesitueerd was op het gelijkvloers. Meestal in de dorpskernen waar de facto dus 3 bouwlagen en bijvoorbeeld een winkel konden. Dit plan laat toe dat in dit geval dus ook op het gelijkvloers zal gewoond kunnen worden. 

Het plan zorgt dus voor onvoldoende garanties dat voldoende bijkomende woongelegenheden kunnen gerealiseerd worden in de kernen om  de verdere versnippering van de open ruimte tegen te gaan. Een gemiste kans is tevens om niet in te zetten op de verhoging van het ruimtelijk rendement van de woonwijken die goed ontsloten zijn.  

ALGEMEEN

 • Er dient aangegeven te worden welke verordende stedenbouwkundige voorschriften er toegepast dienen te worden op percelen die gedeeltelijk gelegen zijn in verschillende gebieden of dit moet vermeden worden door de afbakeningslijn op de perceelsgrenzen te voorzien;
 • Omwille van de hiërarchie in de regelgeving, is het aangewezen om de harmonieregel op te nemen in de voorschriften van het PRUP en niet in de ondergeschikte stedenbouwkundige verordening;
 • De definitie van een bouwlaag dient herzien te worden, deze is niet werkbaar. Woningen met twee bouwlagen (exclusief dakverdieping) een kroonlijsthoogte van 6,40 meter moet mogelijk zijn,  gemeten ten opzichte van de vloerpas van de woning. De vloerpas dient optimaal te worden ingepast in het reliëf.
 • De definitie van verbouwen uit de VCRO dient overgenomen te worden: “Het uitvoeren van aanpassingswerken binnen het bestaande bouwvolume van een constructie, waarvan de buitenmuren voor ten minste 60% behouden worden”;
 • De mogelijkheid om voorschriften rond dakkapellen op te nemen in de aanvullende stedenbouwkundige verordening dient verzekerd te zijn. Het kan niet de bedoeling zijn om met het voorliggend PRUP de bouw van dakkapellen uit te sluiten;

MEERGEZINSWONINGEN IN WOONGEBIEDEN BUITEN DE AFGEBAKENDE KERNEN

 • Voor aanvragen buiten de afgebakende kernen kan volgens het ontwerp PRUP bij de beoordeling van vergunningsaanvragen geen rekening gehouden worden met de bijdrage aan de verhoging van het ruimtelijk rendement. Meergezinswoningen zijn niet toegestaan. 

De woondichtheid in de woongebieden buiten de afgebakende kernen is in Beersel erg laag, ondanks het feit dat een deel van deze gebieden goed ontsloten zijn. De vele grote alleenstaande 4 gevel woningen vormen een uitdaging op alle vlakke. De meest woningen hebben nood aan grondige renovatiewerken inzake duurzaamheid en zijn ‘onderbewoond’. Deze woongebieden kunnen wél degelijk een bijdrage leveren aan de verhoging van het ruimtelijk rendement door selectief de gebieden af te bakenen waar nieuwe woonvormen ( en dus meergezinswoningen) haalbaar zijn. 

PROJECTZONES

 • Om duidelijkheid te scheppen op welke projectzone de voorschriften betrekking hebben, dienen de artikelnummers van de projectzones uit de stedenbouwkundige voorschriften te worden overgenomen op het grafisch plan Kernafbakeningen Zennevallei;
 • In de verordende stedenbouwkundige voorschriften van de projectzones worden inrichtingsstudies opgelegd, welke louter ter kennisgeving aan het college dienen voorgelegd te worden, dit is onvoldoende sturend/bindend;
 • Het is aangewezen om de inrichtingsstudies effectief te laten goedkeuren door het college en de gemeenteraad. In de projectzone Binnengebied Alsembergsesteenweg-Oudstrijdersstraat (Art. 5.4):  moet aangevuld worden dat deze inrichtingsstudie door de gemeenteraad goedgekeurd moet  worden voor het indienen van de vergunningsaanvaag;
 • De herbestemming van de projectzones dient het voorwerp uit te maken van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor alle projectzones;
 • Projectzone Binnengebied J. Huysmanslaan (Art. 5.16): Opname van het voorschrift aangaande de inrichting van de collectieve buitenruimte en dit overeenkomstig Projectzone Binnengebied Alsembergsesteenweg- Oudstrijdersstraat (Art. 5.4): “In de projectzone wordt minimaal 50% van het terrein voorzien als collectieve buitenruimte.

Deze collectieve buitenruimte moet minstens vrij toegankelijk zijn voor bewoners van het project waartoe de collectieve ruimte behoort. De collectieve buitenruimte wordt als een kwalitatieve verblijfsplek ingericht en beheerd. Deze collectieve buitenruimte kan niet worden ingenomen voor andere doeleinden zoals bovengrondse autoparkeerplaatsen, fietsenstallingen of bergplaatsen”;

 • Projectzone Vastiau-Godeau & Delhaize (Art. 5.18): Het is aangewezen om de verordende stedenbouwkundige voorschriften af te stemmen op de planningscontext en de voorschriften van het PRUP Horizon+;

Eva Fonteyn , fractieleider Wij zijn Beersel 

Spreid het nieuws ...