Eén villa = twee betaalbare woningen

In Beersel werden in de jaren 1960-1970 honderden woningen en villa’s gebouwd die naar huidige normen vaak te groot zijn. Die woningen zijn bovendien ienergie-technisch onaangepast en verdienen  een grondige energierenovatie om betaalbaar te blijven. Tegelijk neemt het aantal alleenstaanden en anders samengestelde gezinnen toe. De mismatch tussen de vraag naar kleinere en betaalbare woningen en het aanbod stijgt navenant. De afgelopen jaren werden op Vlaams en provinciaal niveau inspanningen gedaan om nieuwe woonvormen ook makkelijker door te voeren, zoals een codexwijziging.

Samenhuizen stimuleren: één villa = twee betaalbare woningen

Wij willen ‘Samenhuizen’ stimuleren en willen daarom dat alle geldende verkavelings- en bouwvoorschriften worden geanalyseerd om na te gaan of die voorschriften bouwen of verbouwen volgens de noden van de 21ste eeuw nog toelaten. Op basis van die analyse bereidt het bestuur de (vereenvoudigde) procedures voor tot aanpassing van hinderlijke voorschriften in BPA’s, APA’s en gemeentelijke RUP’s, zodat nieuwe en betaalbaardere woonvormen in Beersel mogelijk zijn.  Uiteraard moet alles steeds passen binnen de kernversterkende strategie.

Het gemeentelijke structuurplan voorziet alvast in deze mogelijkheid van alternatieve woonvormen. Wij willen dat verder verfijnen in de ruimtelijke plannen en de stedenbouwkundige verordeningen, zodat er een houvast bestaat om eengezinswoningen op te splitsen of om het aantal woongelegenheden in bestaande woningen te creëren en wijzigen waar dat gewenst is.

Spreid het nieuws ...