Gemeente Beersel exploiteert natuurgebied als illegale stortplaats 


Achter het kerkhof van Lot – verscholen achter muren, hoge bomen en gesloten poorten – ligt een groot braakliggend terrein, eigendom van de gemeente. Het voormalige stort van de gemeente Vorst (1959-1971) staat nu ingekleurd als natuurgebied, maar wordt door de gemeente Beersel nog altijd vakkundig braak gehouden en door de technische diensten gebruikt voor de opslag van allerlei materialen, afvalstoffen, en voertuigen. Er werden zelf gebouwen opgetrokken (zie foto’s in bijlage). Groen Beersel deed navraag bij het gemeentebestuur en moest tot zijn grote verwondering vaststellen dat de gemeente niet over de nodige omgevingsvergunningen beschikt, niet voor het opslaan van afvalstoffen en materieel, maar ook niet voor de gebouwen die gezet zijn. Dat zijn nochtans allemaal activiteiten die vergunningplichtig zijn.

Terwijl het gemeentebestuur sluikstorters beboet en overtreders kosten aanrekent om sluikafval te verwijderen, geeft het zijn eigen technische diensten stoemelings de opdracht om illegaal te storten in natuurgebied.

De regelgeving is nochtans duidelijk. De gebieden die op het gewestplan Brussel-Halle-Vilvoorde als “stortgebieden” werden aangeduid, waren bestemd voor het storten van huisafval en niet-giftige stoffen. Het storten diende op zodanige wijze te geschieden dat, na stopzetting ervan, het terrein harmonisch in het landschap kon worden geïntegreerd. Na de sluiting van de stortplaats dienden, met inachtneming van de landschap bepalende elementen van de omgeving, de nodige werken en handelingen uitgevoerd te worden opdat het gebied de bestemming kan hebben die door de grondkleur in het gewestplan aangegeven is. In dit geval natuurgebied.

Groen Beersel eist dat het gemeentebestuur zich engageert om de opgeslagen materialen en afvalstoffen binnen een redelijke termijn op te ruimen, de illegale constructies af te breken en het terrein in te richten als natuurgebied. Groen Beersel stelt ook voor om het gebied op termijn open te stellen als natuurbegraafplaats. Het terrein sluit aan bij het kerkhof van Lot en biedt een prachtig zicht op het kasteel van Beersel. Een gedroomde laatste rustplaats voor heel wat Beerselaars.

Spreid het nieuws ...