Groen Beersel legt tijdelijke bouwstop op tafel: geen nieuwe verkavelingen

Voorstel tot voorlopige bouwstop in Beersel

Motivering

De laatste jaren is op alle beleidsniveaus (Europees, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk) het besef gegroeid dat we voor een aantal dringende uitdagingen staan die een ruimtelijk vertaling vragen. Het mobiliteitsvraagstuk, een wijzigende bevolkingssamenstelling, de zorg voor klimaatbestendigheid, de droogteproblematiek en de toenemende druk op de open ruimte  versterken de noodzaak voor een vernieuwd duurzaam ruimtelijk beleid en een nieuwe visie op hoe we met onze ruimte moeten omgaan.

In kader van de klimaatbestendigheid heeft de gemeente zich (samen met tal van andere actoren) geëngageerd om in haar beleid werk te maken van het streven naar energie- en klimaatneutraliteit.

Aspecten zoals bescherming van de ecosystemen en de biodiversiteit, behoud van het landbouwsysteem in functie van de voedselproductie, waterbuffering en het behoud en herstel van de landschappelijke waarden moeten meer aandacht krijgen. Bij dit alles is het maximaal behoud van een kwalitatieve open ruimte (zowel in de bebouwde omgeving als in de buitengebieden) cruciaal.

Ook uit de Burgerenquete ‘ mijn idee’ bijkt dat de Beerselaars de open ruimte belangrijk vinden. Het behoud van de groene, open ruimte staat op plaats drie. Naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen verklaarde deze meerderheid trouwens meermaals dat ‘Beersel vol is’.

Beersel heeft al stappen in de goede richting gezet en heeft haar Gemeentelijk ruimtelijk Structuurplan goedgekeurd maar bij het achterwege blijven van een gebied-dekkend Gemeentelijk uitvoeringsplan open Ruimte dringen tijdelijke maatregelen zich op. Elk stuk open ruimte dat de komende jaren verloren gaat is er één teveel.

Een stand still voor nieuwe woonprojecten die nog niet zijn goedgekeurd en die bijkomend open ruimte aansnijden door aanleg van nieuwe wegenis buiten de huidige bebouwde contouren van de woonkernen is daarom aangewezen; deze stand still wordt alvast goedgekeurd voor de duur van het huidige meerjarenplan, dus tot en met 31 december 2025, en kan daarna verlengd worden. De zaak der wegen is een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad.

Juridische gronden

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.

Besluit

Tot 31 december 2025 geldt stand still voor nieuwe verkavelingen en groepswoningbouw die een uitdeining van de woonkernen richting open ruimte met zich brengen. Dit betreft: alle verkavelingen of groepswoningbouw die nog niet zijn goedgekeurd en waarvoor nieuwe nog niet ontsloten en dus nog niet bebouwde open ruimte dient te worden ingenomen, dit wil zeggen verkavelingen of groepswoningbouw die niet gelegen zijn langs een uitgeruste openbare weg en waarvoor dus door de gemeenteraad nieuwe wegenis dient goedgekeurd of een nieuwe private weg zou moeten worden aangelegd (bvb voor bouwen in tweede orde).

De projecten binnen een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of gemeentelijk bijzonder plan van aanleg (BPA) of waarvoor de gemeenteraad de procedure voor het opstarten van  een ruimtelijk uitvoeringsplan of het aanstellen van een ontwerper reeds heeft goedgekeurd vallen niet onder deze stand still; deze projecten werden beoordeeld of zullen worden beoordeeld in het kader van de opmaak van deze ruimtelijke uitvoeringsplannen. Bij goedkeuring van een gebied-dekkend Gemeentelijk uitvoeringsplan open Ruimte wordt deze tijdelijke maatregel automatisch opgeschort.

Spreid het nieuws ...