Mondelinge vraag Groen Blaffeturke

Motivatie

Op papier heeft dit RUP tot doel om de stationsomgeving van Huizingen kwalitatief te ontwikkelen. Door de opmaak van het plan moet het mogelijk zijn woningen te realiseren op het perceel van het voormalig restaurant ’t Groen Blaffeturke, dat in eigendom is van Woonpunt Zennevallei. Bovendien wil de gemeente de plek verder ontwikkelen als een veilige onthaalzone voor de school en het station in een groene omgeving. Er zal ook een samenwerking plaats vinden tussen Woonpunt Zennevallei en de gemeente Beersel voor de realisatie van een nieuwe kleuterschool in combinatie met wonen.

Tot 13 maart loopt de adviesronde over de startnota van het RUP Groen Blaffeturke.

De ambitie van het RUP klinkt goed. Toch kan de Fractie GROEN zich niet van de indruk ontdoen dat dit RUP vooral wordt opgemaakt om meerwaarde te creëren op de gemeentelijke eigendommen, alsook het eigendom van woonpunt Zennevallei én dat er onvoldoende wordt ingezet op de uitdagingen van de volledige station- en schoolomgeving: mobiliteit, ontsluiting kartonfabriek, ontsluiting station, verkeersinrichting kruispunt Guido-Gezellelaan-Vaucampslaan.

Groen Beersel stelt vast dat dit niet de eerste keer is. Ook in de voorgaande RUPs die door het gemeentebestuur ter stemming werden gelegd stond de ruimtelijke context van de gemeentelijke eigendommen centraal. Groen Beersel betreurt dat dit gemeentebestuur niet dezelfde inzet toont om ook de ruimtelijke ordening van de rest van onze gemeente te verbeteren. Ook in Beersel zijn veel BPAs, APAs en verkavelingsvoorschriften verouderd en meerdere recente voorbeelden illustreren hoe ze een toekomstgerichte gebruik van de publieke en private ruimte hypothekeren: de nieuwe feestzaal in Huizingen, de uitbreiding van het DHL distributiecentrum in Lot, een grootkeuken in de Vaucampslaan in Huizingen … In alle gevallen kwam er protest van de buurtbewoners. Nochtans wensten de betrokken ondernemers gewoon nieuwe activiteiten te ontwikkelen, conform de verouderde gewestplannen, BPAs en/of verkavelingsvoorschriften. Bovendien staan heel wat BPA’s, APA’s of verkavelingsvoorschriften meer hedendaagse woonvormen in de weg.

Waar wacht dit gemeentebestuur eigenlijk op? Artikel 7.4.4/1 van de VCRO (in werking getreden op 11 januari 2019) voorziet in een vereenvoudigde procedure om verouderde BPA’s, APA’s, en gemeentelijke RUP’s te wijzigen om het ruimtelijk rendement te optimaliseren. Volgende ingrepen zijn bijvoorbeeld mogelijk met de soepelere planwijziging om het ruimtelijk rendement te optimaliseren:

§ 1. Op initiatief van het college van burgemeester en schepenen en na advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar of de gemeentelijke omgevingsambtenaar kunnen de stedenbouwkundige voorschriften van algemene en bijzondere plannen van aanleg worden herzien of opgeheven wat betreft:

 • de perceel afmetingen;
 • de afmetingen en de inplanting van constructies;
 • de dakvorm en de gebruikte materialen;
 • de maximaal mogelijke vloerterreinindex;
 • het aantal bouwlagen;
 • de voortuinstroken, de tuinzones met inbegrip van tuinconstructies, de binnenplaatsen, de afsluitingen, de buitenaanleg rond gebouwen met inbegrip van verhardingen, de bouwvrije stroken en de bufferstroken;
 • het aantal toegelaten woongelegenheden of bedrijfseenheden per kavel;
 • de toegelaten functies in bebouwbare zones of van bebouwde onroerende goederen;
 • de parkeergelegenheden.

Gezien ‘Beersel vol is’ en gezien de vele  problemen met de ruimtelijke ordening die recent kwamen bovendrijven wensen wij volgende mondelinge vragen te agenderen op de volgende gemeenteraad van Woensdag aanstaande.

Mondelinge vraag

 1. Kan de perimeter van het RUP uitgebreid worden zodat de uitdagingen van de volledige station- en schoolomgeving aangepakt kunnen worden: mobiliteit, ontsluiting kartonfabriek, ontsluiting station, verkeersinrichting kruispunt Guido-Gezellelaan-Vaucampslaan. Het ontwerpteam moet de vrijheid krijgen om out of the box te kunnen denken, los van bestaande eigendomsgrenzen, rooilijnen,… zodat het RUP haar werkelijke ambities kan waar maken om een meerwaarde te realiseren voor de hele omgeving zowel wat de inrichting als op vlak van mobiliteit.
 2. Welke nieuwe gemeentelijke RUPs zijn er op dit ogenblik in voorbereiding. Op welke zones hebben deze RUPs betrekking?
 3. Wanneer gaat het gemeentebestuur van start met het opstellen van een gemeentelijk RUP of ruimtelijke uitvoeringsplannen die het patrimonium van de gemeente overstijgen?
 4. Welke BPA’s en APA’s op het grondgebied Beersel beschouwt het gemeentebestuur als verouderd en welke initiatieven heeft het schepencollege genomen om de betreffende stedenbouwkundige voorschriften te herzien of op te heffen?

Volg dit dossier op ww.huizingensamen.be