Milieuraad in Beersel dode letter

Op de website van de gemeente Beersel lezen we over de milieuraad het volgende:

De milieuraad adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, hetzij op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief.

In de milieuraad zetelen de Beerselse milieu- en natuurverenigingen en vertegenwoordigers uit alle geledingen van de maatschappij (socio-culturele verenigingen, beroepsverenigingen, geïnteresseerde inwoners).

De milieuraad vergadert minimaal 4 maal per jaar. De zittingen zijn niet openbaar, maar alle adviezen en verslagen van de milieuraad liggen ter inzage op de dienst Leefmilieu.

We vroegen het gemeentebestuur hoe vaak die milieuraad deze legislatuur reeds vergaderd heeft en welke dossiers daar behandeld werden?

Spreid het nieuws ...