Wij zijn inwoners van Beersel

Samen willen we bouwen aan onze gemeente vanuit positieve menselijke waarden. Vanuit eerbied en respect voor elke inwoner, voor de natuur en ons milieu, en voor de toekomstige generaties.

Wij verzetten ons tegen elke vorm van politiek die de verzuring van onze maatschappij in de hand werkt. Wij strijden tegen het toenemende populisme dat bevolkingsgroepen en andersdenkenden tegen elkaar opzet, dat een vijandbeeld nodig heeft om te gedijen, dat stigmatiseert, en politiek bouwt gebaseerd op angst en uitsluiting. Dat gif dat langzaamaan ons land en onze dorpen binnensluipt willen we samen een halt toeroepen. 

Wij beseffen dat dit verzet begint bij elk van ons, in onze straat, in onze wijk, in onze gemeente. Wij willen een politiek die oplossingen zoekt en een beleid voert voor haar inwoners.  Een politiek die luistert naar zijn burgers en openstaat voor burgerinitiatieven en samenwerking. Waar inhoud primeert op postjes. En niet omgekeerd.

Lees meer …

We are citizens of Beersel

Together we want to build our municipality based on positive human values. From reverence and respect for every resident, for nature and our environment, and for future generations.

Nous sommes des habitants de Beersel

Nous sommes des habitants de Beersel. Ensemble, nous voulons développer notre commune sur base de valeurs humaines positives. Le respect de chacun, pour la nature et l’environnement et pour les générations futures est le fondement de nos actions.

Wir sind die einwohner von Beersel

Gemeinsam wollen wir unsere gemeinde auf der grundlage positiver menschlicher werte aufbauen. Aus ehrfurcht und respekt für jeden bewohner, für die natur und unsere umwelt und für zukünftige generationen.

Somos los habitantes de Beersel

Juntos queremos construir nuestra municipalidad, basándonos en valores humanos positivos. Con estima y respeto por cada uno, por la naturaleza, nuestro medio ambiente, y para las generaciones futuras.

Spreid het nieuws ...